LivingRoom+ közösségi Irodák

html web templates

Csatlakozz csapatunkhoz és közösségi irodánkhoz.
2019. nyarán a LivingRoom CityCentert, októbertől a LivingRoomBase irodáit veheted igénybe. Két belvárosi helyszín, egy szerződés!
Ha irodára, konzultációs szobára, tárgyalóra, kisebb tréning teremre van szükségetek, rövid vagy hosszútávra, néhány órára, pár napra, nálunk rugalmas feltételeket alakíthatunk ki, kölcsönösen támogatva egymást.
Ne keress tovább! Megtaláltad!
A hab a tortán: 2 iroda egyben!
És még valami!
Plusz szolgáltatásaink segítenek a fenntartható működésben: szervezetfejlesztés, tanácsadás, forrásteremtés -pályázatírás, vállalkozási hitel felvétel, társadalmi vállalkozás fejlesztés, tőkebevonás!
A város szívében, a LivingRoom CityCenter és LivingRoom Base a Te helyed!
Rugalmas bérlési feltételek, többféle együttműködés lehetősége, egyéni megállapodások.

Keress bennünket!
Tanácsadók, civil szervezetek, társadalmi vállalkozások, startupok és vállalkozók számára!
A város több pontján akarod fogadni ügyfeleidet? Szükséged van irodai, ügyviteli szolgáltatásra?
Székhelyre vagy a postád kezelésére van szükséged? Itt a helyed! Folyamatos bérlés esetén rugalmas megállapodás!
Általános szerződési feltételek

LivingRoom+ CityCenter - a Blaha Lujza térnél

Budapest, VIII. Népszínház u. 21. 3/1.
23-as kapucsengő

Mobirise

New York

24 nm
3.500 Ft / óra

Mobirise

Sydney

12 nm
2.000 Ft / óra

Mobirise

Párizs

11 nm
2.000 Ft / óra

Árak

Iroda bérléssel kapcsolatban érdeklődj kollégánktól!
A bérletek 1 hónap alatt használhatók fel.

Terem Óradíj 10 alkalmas bérlet 15 alkalmas bérlet
Párizs11 nm2.000 Ft18.000 Ft28.000 Ft
Sydney12 nm2.000 Ft18.000 Ft28.000 Ft
New York24 nm3.500 Ft30.000 Ft38.000 Ft

LivingRoom+ Base - a Városligetnél

Hamarosan!

Általános szerződési feltételek

bérbeadásra, amely a felek között létrejött
egyedi bérleti szerződéssel együtt érvényes

A LivingRoom+ üzemeltetője a HAT Alapítvány (adószám: 18194368-1-41, Nyilvántartási szám: 01-01-0010321 székhely: 1032 Budapest, Szőlő utca 86.) bérbe adja a kezelésében lévő ingatlanokat a vele leszerződött Bérlőknek.
Az Üzemeltető és a Bérlő - továbbiakban Felek - között létrejövő szerződésben (továbbiakban szerződés) meghatározzák a Bérlő által használt helyiségeket, és az arra vonatkozó egyedi megállapodásokat. 

A megkötött szerződés elválaszthatatlan része jelen ÁSZF dokumentum. Az ÁSZF változásáról Bérbeadó annak életbe lépése előtt 8 nappal tájékoztatja szerződött partnereit.
Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónkat az Adatkezelés oldalon találja.

1. Bérlő az ingatlan(oka)t a szerződésben meghatározott célra használhatja. Bérlő a bérleti jogát át nem ruházhatja, a bérleményt más bérlő használatába nem adhatja.  
A bérleményben végzett tevékenység után a számlaadási felelősség és kötelezettség kizárólagosan a bérlőt terheli.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt ingatlant egy időben több bérlő is használhatja. 

2. Bérlő a bérlés idejét és annak tartamát, illetve a bérlő nevét használat előtt a Google naptár erre létrehozott felületén foglalja le. A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg Bérbeadó hozzáférést biztosít a használandó termek online foglalási naptárához.

3. Lemondási feltételek
A lefoglalt bérlemény lemondása esetén a lemondás időpontja alapján a bérleti díj arányos részét kötbérként kell megfizetni az alábbiak szerint.

8-14 naptári nap 4-7 naptári nap 48 órán belül  72 órán belül
New York25 %50 %100 %100 %
Sydney
Párizs
0 %0 %60 %100 %

Amennyiben a Bérbeadó érdekkörén kívül álló ok miatt - különösen, de nem kizárólag áramszünet, csőtörés, vízhiány, fűtés és egyéb műszaki meghibásodás - a lefoglalt időpontban Bérlő nem tudja használni az ingatlant, kártérítésre nem jogosult. Bérbeadó vállalja, hogy lehetőségeihez mérten más helyiséget biztosít Bérlő számára más helyszínen.

4. Szerződő Felek az ingatlan bérleti díját a weboldalon közzétett Bérleti díjak alapján határozzák meg. Bérbeadónak joga van a bérleti díjakat megváltoztatni, mely változásról minimum 15 nappal az életbe lépés előtt szerződött partnereit tájékoztatja. 
Ugyanakkor a Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a módosítások nem vonatkoznak a már megkötött és visszaigazolt szerződésekre, azokra a foglalás időpontjában aktív árakat kell biztosítania a Bérlőknek. 

5. Bérbeadó minden hó elején számlát állít ki az előző hóra vonatkozó bérleti díjról, melyet Bérlő az általa megválasztott, szerződésben meghatározott módon egyenlít ki.

6. Hosszabb távú bérlés esetén egyedileg megállapított előleg befizetésével, egyedi megállapodás alapján tudjuk a bérleményt biztosítani.
A bérlemény tekintetében óradíjas havi bérletek válthatók. A bérletek 1 hónapig érvényesek, a fel nem használt kedvezményes tételek a következő hónapra nem vihetők át.

7. Bérlő a tevékenysége során köteles a vonatkozó általános előírásokat betartani, a bérleményt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a bérlemény tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és a közös használatra szolgáló helyiségeket is. Bérlő az ingatlant használat után tiszta állapotban köteles átadni a következő bérlőnek, és az okozott kárt meg kell térítenie. Bérlő különös tekintettel figyel arra, hogy távozásakor az ablakok-ajtók zárva legyenek, lámpák és egyéb elektromos készülékek kikapcsolt állapotban legyenek. Az ebből eredő esetleges károk Bérlőt terhelik. 

8. Bérbeadó gondoskodik az ingatlan takarításáról, a közüzemi díjak és egyéb az ingatlannal kapcsolatos költségek, adók be- és megfizetéséről. 

9. Jelen ÁSZF-hez kapcsolódó szerződés mintája megtekinthető ide kattintva. A szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos felmondó nyilatkozattal felmondani. A felmondás nem érinti a már folyamatban lévő foglalásokat, azokat Bérbeadók köteles teljesíteni. felmondás esetén felek kötelesek elszámolni egymással.
Amennyiben a szerződésben rögzített kötelezettségét bármelyik fél megszegi, és írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti azt, úgy a másik fél jogosult a szerződés – írásban történő, a szerződésszegő félnek címzett – azonnali hatályú felmondására. A jelen szerződés bármely módon történő megszüntetése esetén Bérlő köteles az Ingatlant a megszűnés napjával, az ingatlan eredeti állapotát biztosítva elhagyni, amennyiben rendelkezik vele, annak kulcsát a Bérbeadó részére átadni.

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. Törvény (Ptk.) szabályai, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény rendelkezései az irányadók. 

Utolsó módosítás dátuma: 2019. augusztus 7.

Bérleti szerződés minta

Amely létrejött egyrészről a LivingRoom+ működtetője: 
- HAT Alapítvány 
- adószám: 18194368-1-41 
nyilvántartási szám: 01-01-0010321 
székhely: 1032 Budapest, Szőlő utca 86. 
mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), képviseletében Sczigel Gábor 
másrészről  
………………………………………………………………………………………………………… 
adószám: …………………………………………………...............
cégjegyzékszám: …………………………………………………. 
székhely: …………………………………………………............... 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő), képviseli …………………………. – együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között – az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Bérbeadó bérbe adja az alábbi helységeit Bérlő részére: …………………………………………………… 
2. Bérlő az ingatlant ............................ tevékenység céljára használhatja.  
3. Bérlő a bérlés idejét és annak tartamát, illetve a bérlő nevét használat előtt a Google naptár felületén foglalja le. Jelen szerződés megkötésével egyidejűleg Bérlő hozzáférést kap a termek foglalási rendszeréhez. 
4. Bérbeadó minden hó elején számlát állít ki az előző hóra vonatkozó bérleti díjról, melyet Bérlő 
◻ készpénzben 
◻ átutalással, 8 napos fizetési határidővel 
◻ Barion bankkártyás fizetéssel 
fizet meg. 
5. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a LivingRoom+ bérletre vonatkozó ÁSZF dokumentum, mely aktuális változata a weboldalon érhető el. Az ÁSZF változásáról Bérbeadó annak élet belépése előtt 8 nappal tájékoztatja a Bérlőt.  
6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. Törvény (Ptk.) szabályai, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. Évi LXXVIII. Törvény rendelkezései az irányadók.  
7. A jelen szerződést, a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

Budapest, 20……….. 

 ........................................................ ..................................................... 

 Bérbeadó                                          Bérlő

Címünk

1084 Budapest
Nagy Fuvaros u. 3a

Elérhetőségek

Email: hedi@ittvagyok.org 
Telefon: +36 30 461 2800